Statut udruge

STATUT
SAVEZA UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA HRVATSKE
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Savez udruga karnevalskih gradova Hrvatske ( u daljnjem tekstu: Savez ) je savez udruga u koji se udružuju udruge radi organiziranja karnevalskih svečanosti.

Savez je izvanstranačka i nevladina organizacija.
Članak 2.
Naziv Saveza je: Savez udruga karnevalskih gradova Hrvatske.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Savez može rabiti i naziv na engleskom jeziku:
Federation of associations of carnival cities of Croatia.
Članak 3.
Sjedište Saveza je u Župi Dubrovačkoj, Srebreno 35.

Savez djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 4.
Savez ima svoj pečat, okruglog oblika, promjera 3cm u kojem je ovalno ispisano: Savez udruga karnevalskih gradova Hrvatske.
Članak 5.
Savez ima svojstvo pravne osobe, koje se stječe upisom u registar kod nadležnog tijela uprave.

II ZASTUPANJE
Članak 6.
Savez zastupa predsjednik Saveza, koji je u okviru svog prava zastupanja ovlašten u ime i za račun Saveza zaključivati ugovore i obavljati druge pravne poslove u okviru djelatnosti Saveza, i na temelju odluka skupštine i predsjedništva.

Predsjednika Saveza za vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik Saveza, kojeg predsjednik Saveza ovlasti.
III CILJEVI I DJELATNOST SAVEZA
Članak 7.
Osnovni cilj Saveza je organiziranje karnevalskih svečanosti radi održavanja karnevalske tradicije i njezine promidžbe u turističke svrhe.
Savez djeluje kao neprofitna organizacija.
Članak 8.
Djelatnosti Saveza su:
– okupljanje građana radi organiziranja karnevalskih svečanosti;
– sudjelovanje na karnevalskim svečanostima na području Republike Hrvatske i u inozemstvu;
– skupljanje saznanja o uporabi uređaja i kostima u odnosu na tradiciju karnevala u Hrvatskoj i inozemstvu;
– organiziranje izložaba uz očuvanje hrvatskih karnevalskih tradicija;
– poticanje zanimanja mladeži za sudjelovanje u karnevalu i razmjena ideja unutar Saveza;
– kontakti i suradnja s udrugom europskih karnevalskih gradova.
Članak 9.
Članovi Saveza mogu biti udruge registrirane kao pravne osobe koje se bave organiziranjem karnevalskih svečanosti, te ostalim karnevalskim djelatnostima.

Članovi Saveza mogu biti i druge pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

Broj članova Saveza nije ograničen.

Predstavnike pravne osobe u Savezu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a predstavnike udruge Skupština udruge.

Za učlanjenje u Savez podnosi se pismeni zahtjev predsjedništvu Saveza.

Odluku o prijamu donosi predsjedništvo.
Članak 10.
Članovi Saveza imaju pravo:

– sudjelovati u radu Saveza u okviru svojih mogućnosti i tako doprinositi ostvarivanju ciljeva Saveza;
– birati i biti birani u tijela Saveza putem svojih predstavnika;
– neposredno sudjelovati i odlučivati o radu Saveza putem svojih predstavnika;
– biti izvješćivani o djelovanju i rezultatima rada Saveza.
Članak 11.
Članovi Saveza su dužni:

– štovati odredbe ovog Statuta;
– sudjelovati u ostvarivanju programa rada, ciljeva i razvoja Saveza;
– čuvati ugled i imovinu Saveza;
– redovito plaćati članarinu.
Članak 12.
Savez ima redovne i počasne članove.

Redovni članovi Saveza su sve udruge i druge pravne osobe iz članka 9. ovog Statuta.

Počasnim članom mogu postati osobe izrazito zaslužne za promicanje djelatnosti Saveza, a bira ih skupština na prijedlog predsjedništva Saveza.
Članak 13.
Članstvo u Savezu prestaje:

– ometanjem i neizvršavanjem zadaća i ciljeva Savezu;
– dragovoljnim istupom;
– isključenjem po odluci predsjedništva u slučaju kršenja odredaba Statuta;
– neplaćanjem članarine;
– nepridržavanjem Statuta i drugih propisa.

 

Pismeni zahtjev za isključenje člana Udruge podnosi predsjednik Udruge tajniku, koji je dužan u roku od 14 dana od primitka zahtjeva izvijestiti člana čije se isključenje traži. Predsjedništvo Udruge većinom glasova nazočnih članova odlučuje o isključenju iz članstva.

 

Protiv ovakve odluke nije dopuštena žalba.
IV TIJELA SAVEZA
Članak 14.
Tijela Saveza su;
– skupština;
– predsjedništvo;
– predsjednik;
– nadzorni odbor.
Skupština Saveza
Članak 15.
Skupština Saveza je najviše tijelo Saveza, a sjednice se održavaju najmanje jednom godišnje.

Skupštinu Saveza čine predstavnici redovnih članova Saveza.

Sjednicu vodi predsjednik skupštine ili njezin dopredsjednik kojeg ovlasti predsjednik skupštine.

Mandat Skupštine je tri godine.

Tijela skupštine su:

– predsjedništvo od 13 članova, iz čijeg sastava se bira:
– predsjednik;
– dva dopredsjednika;
– tajnik;
– rizničar.
– nadzorni odbor od tri člana.

Dnevni red skupštine izrađuje predsjednik na prijedlog predsjedništva.

Redovnu skupštinu saziva predsjednik, a izvanrednu može sazvati na prijedlog najmanje sedam članova predsjedništva.

Materijal za skupštinu dostavlja se petnaest dana prije održavanja sjednice skupštine.

Odluke na skupštini donose se većinom glasova nazočnih članova skupštine, i to javnim glasovanjem, tj. dizanjem ruka, ukoliko je nazočna većina članova skupštine.
Članak 16.
Skupština Saveza obavlja ove poslove:

– donosi Statut Saveza i Poslovnik o svom radu, plan i program rada, odlučuje o statusnim promjenama i prestanku djelovanja Saveza;

– imenuje i razrješava predsjednika, dopredsjednike, tajnika, rizničara, predsjedništvo i članove nadzornog odbora;

– razmatra i usvaja godišnje izvješće o djelovanju i financijskom poslovanju Saveza;

– donosi godišnji obračun i financijski plan Saveza;

– obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, te drugim općim aktima Saveza.

 

Skupština može za pojedine akcije i zadaće imenovati radne skupine.
Članak 17.
Izvanrednu Skupštinu Saveza može sazvati predsjednik na prijedlog najmanje sedam članova predsjedništva i to u slučaju:
– prijedloga promjene Statuta;
– odluke o ukidanju Saveza;
– na zahtjev Nadzornog odbora.
Predsjedništvo Saveza
Članak 18.
Djelovanje i poslovanje Saveza organizira i vodi predsjedništvo Saveza, čije članove na vrijeme od tri godine bira Skupština.

Predsjedništvo Saveza broji 13 članova.

Predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik predsjedništva.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih, ukoliko je nazočna većina članova predsjedništva.

Skupština razrješava predsjedništvo.

Sjednice predsjedništva Saveza saziva i vodi predsjednik Saveza, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik Saveza kojeg ovlasti predsjednik.

Predsjedništvo Saveza obavlja ove poslove:
– rukovodi radom Saveza između dvije sjednice skupštine;
– utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune;
– utvrđuje prijedlog godišnjeg obračuna i financijskog plana;
– brine o provođenju odluka skupštine;
– brine o prikladnom izvješćivanju članova;
– upravlja imovinom Saveza;
– donosi opće akte Saveza i zaključke koji nisu u isključivoj nadležnosti skupštine;
– predlaže skupštini program aktivnosti i djelatnosti Saveza;
– odlučuje o prijamu u članstvo Saveza;
– surađuje s drugim udrugama i tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

Članove predsjedništva kao i predsjedništvo u cjelini skupština može razriješiti dužnosti i prije isteka mandata, na koji su izabrani, ukoliko prekorače svoje ovlasti, odnosno ne izvršavaju odgovorno povjerene im zadaće.

Ukoliko razrješava cijelo predsjedništvo skupština bira novo s punim mandatom, a ukoliko razriješi pojedine članove, mandat novoizabranih članova traje do isteka mandata predsjedništva.
Predsjednik Saveza
Članak 19.
Predsjednik Saveza zastupa Savez.

Predsjednik Saveza odgovara za rad skupštini i predsjedništvu.
Nadzorni odbor
Članak 20.
Radi zaštite ostvarivanja ciljeva, prava članova i imovine u Savezu se osniva nadzorni odbor.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana, koje bira skupština Saveza na vrijeme od tri godine.

Nadzorni odbor obavlja naročito sljedeće poslove:
– vrši nadzor nad djelovanjem i poslovanjem Saveza, te u tu svrhu pregledava i analizira godišnje izvješće i obračun prije njihovog usvajanja;
– najmanje jedanput godišnje utvrđuje vode li se evidencije o radu i poslovanju knjigovodstva Saveza uredno i sukladno propisima;
– izvješćuje skupštinu i predsjedništvo o svom djelovanju.

Nadzorni odbor donosi svoje zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.
Tajnik
Članak 21.
Tajnik Saveza vodi očevidnik članstva Saveza, priprema sjednice predsjedništva i skupštine Saveza, vodi zapisnik o radu sjednica, usklađuje rad predsjedništva i drugih tijela Saveza.

Tajnik Saveza bira se za razdoblje od tri godine.
V IMOVINA SAVEZA
Članak 22.
Imovinu Saveza čine stvari, prava i novčana sredstva u vlasništvu Saveza.

Savez odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.
Članak 23.
Savez ostvaruje prihode od:

– upisnine;
– godišnje članarine;
– sponzorskih ugovora;
– reklama;
– priloga i darova;
– zadužbina i legata;
– drugih izvora sukladno Zakonu.

Visinu upisnine i članarine određuje predsjedništvo.

Upisnina se uplaćuje jednokratno u roku od 30 dana po obavijesti o prijamu u članstvo Saveza.

Godišnja članarina se uplaćuje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Rizničar Saveza
Članak 24.
Rizničar Saveza vodi financijsko poslovanje sukladno financijskim propisima i vodi poslove riznice, a bira se na razdoblje od tri godine.

Poslovna godina počinje 01. siječnja i završava s 31. prosincem tekuće godine.

Rizničar samostalno raspolaže s iznosom od 500,00 kn, a za veći iznos potreban je supotpis predsjednika ili tajnika.
VI JAVNOST RADA
Članak 25.
Rad Saveza je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinskim obavještavanjem članova Saveza i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu Saveza obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Saveza.

Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza i izvještavati javnost o radu tih tijela Saveza.

Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdavati svoje glasilo, u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
VII ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
U slučaju promjene važećih propisa koji normiraju osnivanje saveza, zakonske odredbe se primjenjuju neposredno.

Do izmjene ili dopune ovog Statuta u slučaju iz stavka l. ovog članka, primjenjuju se odredbe ovog Statuta, ako nisu u suprotnosti s važećim propisima.
Članak 27.
Savez prestaje s radom ako o tome donese skupština Saveza dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja svojih članova, te u drugim slučajevima sukladno Zakonu.

U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza podijelit će se na jednake dijelove svim članicama Saveza.
Članak 32.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici skupštine Udruge.

Predsjednik skupštine Udruge:
Antun Marega
SAVEZ UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA HRVATSKE

————————————————————————————-

Temeljem članka 16. Statuta Saveza udruga karnevalskih gradova Hrvatske, Skupština Saveza udruga karnevalskih gradova Hrvatske, na svojoj redovnoj godišnjoj izbornoj skupštini održanoj 18. studenoga 2000. godine u Cavtatu donijela je:
IZMJENE I DOPUNE STATUTA
SAVEZA UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA HRVATSKE
Članak 1.
Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

Sjedište Saveza je u Novom Vinodolskom, Kralja Tomislava 6.
Članak 2.
Članak 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

Predsjednika Saveza za vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dopredsjednik Saveza, kojeg predsjednik Saveza ovlasti.
Članak 3.
Članak 12. – iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

Gospodin Tonći Marega doživotni je počasni predsjednik Saveza i član Predsjedništva Saveza.
Članak 4.
Članak 18. stavak 2. mijenja se i glasi:

Predsjedništvo Saveza broji sedam članova i to: predsjednik, počasni doživotni predsjednik, tri dopredsjednika, tajnik i rizničar.
Članak 5.
Sve ostale odredbe Statuta od 3. prosinca 1997. godine ostaju na snazi.
Članak 6.
Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom donošenja.
Predsjednik:
Vladimir Butković

 

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This