Statut udruge

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne Novine”, broj 74/2014.) Skupština Saveza udruga karnevalskih gradova Hrvatske na sjednici održanoj 25.travnja 2015. u Rijeci donosi
STATUT
SAVEZA UDRUGA KARNEVALSKIH GRADOVA HRVATSKE
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom kao temeljnim aktom uređuje se; naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i znak, područje djelovanja sukladno ciljevima, ciljevi, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, način osiguravanja javnosti djelovanja, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu i ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu i ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini i načinu stjecanja i raspologanju inovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge i načinu rješavanja sporova i sukoba unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.
Članak 2. Savez udruga karnevalskih gradova Hrvatske ( u dajlnjem tekstu; Savez) je Savez udruga u koji se udružuju druge udruge radi popularizacije nacionalne karnevalske baštine i organizacije karnevalskih svečanosti.
Članak 3. Savez je nestranačka, nevaladina i neprofitna udruga u kojoj nije dozvoljena rasna, rodna, nacionalna, vjerska i politička diskriminacija, te kršenje sloboda i prava čovjeka.
Članak 4. Savez može postati članom ili pridruženim članom drugih karnevalskih udruga ili asocijacija u inozemstvu.
NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT
Članak 5. Naziv Saveza je Hrvatska udruga karnevalista, Savez također može koristiti i naziv na engleskom jeziku: croatin carnival union.
Članak 6. Sjedište Saveza je u Novom Vinodolskom, Kralja Tomislava 6. Savez djeluje na području Republike Hrvatske.
Članak 7. Savez ima svoj pečat okruglog oblika, promjera 30mm na kojem je s unutarnje strane u obliku kruga upisano: Savez udruga karnevalskih gradova Hrvatske.
Članak 8. Savez ima svojstvo pravne osobe, koje se stjeće upisom u registar kod nadležnog tijela uprave.
DJELATNOST I CILJEVI SAVEZA
Članak 9. Osnovni cilj Saveza je popularizacija nacionalne karnevalske baštine, u svrhu održava karnevalske tradicije, njene promidbe u turističke svrhe.
Članak 10.
Djelatnosti Saveza su:
okupljanje građana radi organizacije karnevalskih manifestacija – sudjelovanje na karnevalskim svečanostima na području Republike Hrvatske i u
inozemstvu – skuipljanje saznanja o upotrebi uređaja i kostima u odnosu na tradiciji karnevala u
Hrvatskoj i u inozemstvu. organizacija prigodnih izložaba uz očuvanje hrvatskih karnevalskih tradicija i običaja poticanje zanimanja mladeži za sudjelovanje u karnevalu i razmjena ideja unutar Saveza. kontakti i suradnja s udrugama europskih karnevalskih gradova izdavanje prigodnih karnevalskih publikacija; časopisa ili sl.
Članak 11. Savez je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statutom.
ČLANSTVO U SAVEZU
Članak 12. Članovi Saveza mogu biti udruge registrirane kao pravne osobe koje se bave organiziranjem karnevalskih svečanosti te ostalim karnevalskim djelatnostima. Članovi Saveza mogu biti i druge pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Broj članova Saveza nije ograničen. Predstavnik pravne osobe u Savezu imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a predstavnike Saveza Skupština Saveza.
Za učalanjenje u Savez podnosi se pismeni zahtjev predsjedništvu Saveza.
Odluku o prijemu donosi Predsjedništvo.
Članak 13. Članovi Saveza imaju pravo:
– sudjelovati u radu Saveza u okviru svojih mogućnosti i tako doprinositi ostvarivanju
ciljeva Saveza. – birati i biti birani u tijela Saveza putem svojih predstavnika, neposredno sudjelovati i
odlučivati o radu Saveza putem svojih predstavnika biti izvješćivani o djelovanju i rezultatima rada Saveza.
Članak 14. Članovi Saveza su dužni: – štovati odredbe ovog Statuta – sudjelovati u ostvarivanju programa rada, ciljeva i razvoja Saveza
čuvati ugled i imovinu Saveza redovito plaćati članarinu
Članak 15.
Savez ima redovne i počasne članove:
Redovni članovi Saveza su sve Udruge i druge pravne osobe iz članka 12. ovog Statuta.
Počasni predsjednik ili počasni članovi mogu postati osobe izrazito zaslužne za promicanje djelatnosti Saveza a bira ih Skupština na prijedlog Predsjedništva Saveza.
Članak 16.
Članstvo u Savezu prestaje:
ometanjem i neizvršavanjem zadaća i ciljeva Saveza dragovoljnim iustupom isključenjem po odluci predsjedništva u slučaju kršenja odredaba Statuta; neplaćanjem članarine, nepridržavanjem Statuta i drugih propisa.
ioi

Pismeni zahtjev za isključenje člana Saveza podnosi predsjednik Saveza tajniku, koji je dužan u roku od 14 dana od primitka zahtjeva izvijestiti člana čije se isključenje traži. Predsjedništvo Saveza većinom glasova nazočnih članova odlučuje o isključenju iz članstva. Protiv ove odluke nije dopuštena žalba.
TIJELA SAVEZA
Članak 17.
Tijela Saveza su:
– Skupština
Predsjedništvo
Predsjednik – Nadzorni odbor
Skupština Saveza
Članak 18. Skupština Saveza je najviše tijelo Saveza, a sjednice se održavaju najmanje jednom godišnje. Skupštinu Saveza čine predstavnici redovnih članova Saveza.
Sjednicu Skupštine vodi predsjednik ili njegov dopredsjednik kojeg ovlasti predsjednik Skupštine.
Mandat Skupštine je četiri godine.
Tijela Skupštine su:
– predsjednik – četiri dopredsjednika
tajnik – Nadzorni odbor od tri člana
Dnevni red Skupštine izrađuje predsjednik na prijedlog predsjedništva.
Redovnu Skupštinu saziva predsjednik a izvanrednu može sazvati na prijedlog najmanje šest članova Predsjedništva.
Materijal za Skupštinu dostavlja se petnaest dana prije održavanja Skupštine. Odluke na Skupštini se donose većinom glasova nazočnih članova Skupštine, i to javnim glasovanjem, tj.dizanjem ruku, ukoliko je nazočna većina članova Skupštine.
Članak 19. Da bi Odluke Skupštine bile pravovaljane potrebito je da Skupštini nazoči barem jedna trećina redovnih članova.
Članak 20. Skupština Saveza obavlja ove poslove:
donosi Statut i Poslovnik o svom radu, – donosi plan i program rada
odlučuje o statutarnim promjenama i prestanku djelovanja Saveza
imenuje i razrješuje predsjednika, dopredsjednike, tajnika i članove Nadzornog odbora – razmatra i usvaja godišnje izvješće o djelovanju i financijskom poslovanju Saveza
donosi godišnji obračun i financijski plan Saveza obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom te drugim općim aktima Saveza Skupština može za pojedine akcije i zadaće imenovati Radne skupine odlučuje o visini članarine o prijemu novih članova
Članak 21. Izvanrednu Skupštinu može sazvati predsjednik na prijedlog najmanje šest članova Predsjedništva i to u slučaju:
– prijedloga promjena Statuta – odluke o ukidanju Saveza – na zahtjev Nadzornog odbora
Predsjedništvo Saveza
Članak 22. Djelovanje i poslovanje Saveza organizira i vodi Predsjedništvo Saveza, čije članove na vrijeme od četiri godine bira Skupština. Predsjedništvo Saveza broji devet članova. Predsjednik Saveza ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva. Odluke se donose većinom glasova nazočnih, ukoliko je nazoćna većina članova Predsjedništva. Skupština razriješava predsjedništvo. Sjednice Predsjedništva Saveza saziva iu vodi predsjednik Saveza, a u njegovoj spriječenosti dopredsjednik saveza kojeg ovlasti predsjednik.
Članak 23. Predsjedništvo saveza obavlja slijedeće poslove:

rukovodi radom Saveza između dvije sjednice Skupštine utvrđuje prijedlog Statuta i njegove Izmjene i dopune utvrđuje prijedlog godišnjeg obračuna i financijskog plana brine o provođenju odluka Skupštine upravlja imovinom Saveza donosi opće akte Saveza i zaključke koji nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine predlaže Skupštini program aktivnosti i djelatnosti Saveza odlučuje o prijemu članastvo Saveza surađuje s drugim udrugama i tijelima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu obavlja i druge poslove utvrđene Statutom

Članak 24. Članove Predsjedništva kao i predsjedništvo u cijelini Skupština može razriješiti dužnosti i prije isteka mandata na koji su izabrani, ukoliko prekorače svoje ovlasti, odnosno neizvršavaju odgovorno povjerene im zadaće. Ukoliko razriješava cijelo Predsjedništvo Skupština bira novo s punim mandatom, a ukoliko razriješi pojedine članove, mandat novoizabranih članova traje do isteka mandata predsjedništva.
Predsjednik Saveza
Članak 25.
Predsjednik Saveza zastupa Savez. Predsjednik Saveza je odgovoran za rad Skupštini i predsjedništvu.
Nadzorni odbor
Članak 26. Radi zaštite ostvarivanja ciljeva, prava članova i imovine u Savezui se osniva Nadzorni odbor.
vez
Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana, koje bira Skupština Saveza na vrijeme od četiri godine.
Nadzorni odbor obavlja naročito slijedeće poslove: – vrši nadzor nad djelovanjem i poslovanjem Saveza, te u tu svrhu pregledava i analizira
godišnje izvješće i obračun prije njihovog usvajanja. – najmanje jedamput godišnje utvrđuje vode li se evidencije o radu i poslovanju
knjigovodstva Saveza uredno i sukladno propisima – izvješćuje Skupštinu i predsjedništvo o svom djelovanju.
Nadzorni odbor donosi zaključke i prijedloge većinom glasova ukupnog broja članova.
Tajnik
Član 27. Tajnik Saveza vodi očevidnik članstva Saveza, priprema sjednice predsjedništva i Skupštine Saveza, vodi zapisnik o radu sjednica, usklađuje rad predsjedništva i drugih tijela Saveza.
2
Tajnik Saveza se bira na vrijeme od četiri godine.
IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA
Članak 28. Likvidatora Saveza bira i opoziva Skupština Saveza a na prijedlog Predsjedništva.
Članak 29. Likvidator Saveza može biti osoba i koja nije član Saveza, a mora raspologati odgovarajućim stručnim znanjem kako bi mogla voditi brigu o raspodijeli imovine.
Članak 30. Likvidator Saveza zastupa Savez u postupku likvidacije te ostvarenjem likvidacijsakog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisnja Saveza iz Registra udruga.
Članak 31. Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Saveza u visinu koju određuje Predsjedništvo na prvoj sjednici nakon tog imenovanja.
IMOVINA SAVEZA I FINANCIJSKO POSLOVANJE
Članak 32. Imovinu Saveza čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Savez ostvaruje od:
članarine – donacija, dotacija, sponzorstva – dobrovoljnih priloga i darova
Visinu upisnine i članarine određuje Predsjedništvo. Članarina se uplaćuje jednokratno u roku od 30 dana po obavijesti o prijemu u članstvo Saveza.
Godišnja članarina se uplaćuje najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.
Članak 33. Financijsko poslovanje Saveza obavlja se u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Udruga vodi poslovne knjige i sastavja financijsko izvješće prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Članak 34. Savez će eventualnu ostvarenu dobit koristiti isključivo za obavljanje i unaprijeđenje svoje djelatnosti.
Članak 35. Svi prihodi i rashodi se određuju financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Članak 36.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
RJEŠAVANJE SPOROVA I
SUKOBA INTERESA UNUTAR SAVEZA
Članak 37. Sve sporove proizašle iz članstva u Savezu ili aktivnostima u sklopu djelovanj Saveza, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Predsjedništva.
Arbitraža iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i dva člana koje imenuje Predsjedništvo. Odluka arbitraže je konačna.
Članak 38. Savez može dodijeljivati nagrade i priznanja članovima Saveza, drugim udrugama te pravnim i fizičkim osobama koje su svojim radom doprinjele radu Saveza te promicanju djelatnosti i ciljeva Saveza. Nagrade i priznanja se dodjeluju prema posebnom Pravilniku o nagradama i priznanjima, kojeg donosi Predsjedništvo.
PRESTANAK POSTOJANJA SAVEZA
Članak 39. Savez prestaje s radom Odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.
Članak 40. Odluka o prestanku rada Saveza donosi se dvotrećinskom večinom glasova svih članova Skupštine.
Članak 41. U slučaju prestanka rada Saveza, imovina Saveza podijelit će se na jednake dijelove svim članicama Saveza.
JAVNOST RADA
Članak 42. Rad Saveza je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinskim obaviještavanjem Saveza putem javnog priopćavanja.
članova
Članovi se o radu Saveza obaviještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica Tijela Saveza.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Saveza i izvještavati javnost o radu tih tijela Saveza. ,
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Savez može izdavati svoje galsilo, u skladu s propisima o javnom informiranju.Odluku o izdavanju glasila donosi Skupština,
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
članak 43. Statut Saveza donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Saveza i to nakon provedene rasprave.
članak 44. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine Saveza.
članak 45. Danom stupanju na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut donesen na Skupštini održanoj dana 3.prosinca 1997.godine.
U Rijeci, 25. travnja 2015. Ivan Prpić, predsjednik
M.P.
Hrvatski KARNEVALIST | 2019

Kontakt

Ivan Prpić predsjednik

tel./fax. 053/881-609

Mail: dom.kulture.senj@gs.t-com.hr

Gdje se nalazimo?

53270 Senj, Juriše Orlovića 2
Pučko otvoreno učilište “M.C.Nehajeva” Senj

Kontaktiraj nas

Share This